Thông điệp Chủ tịch HĐQT

 

Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng còn nhiều khó khăn, BIDV đã bám sát chỉ đạo của các cơ quan quản lý, linh hoạt ứng phó với diễn biến của thị trường, sáng tạo, vận dụng nguồn lực tổng hợp trong đó phát huy giá trị nội lực được đưa lên hàng đầu để đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vị trí, vai trò của một định chế tài chính hàng đầu.

Tính đến 31/12/2013, tổng tài sản BIDV đạt gần 550 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng huy động vốn và dư nợ tín dụng đều đạt trên 16%, nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,37%, lợi nhuận trước thuế đạt 5.290 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, ROA 0,78%, ROE 13,8%, chia cổ tức 8,5%.

Năm 2013, BIDV hoàn tất việc phát hành cổ phần bổ sung cho cổ đông hiện hữu với số lượng là 510.032.102 cổ phiếu tương đương 5.100 tỷ và phát hành 3.150 tỷ trái phiếu dài hạn đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Hệ số CAR riêng lẻ, hợp nhất đều đạt trên 10%.

Thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, năm 2013, BIDV đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ niêm yết cổ phiếu và kế hoạch triển khai niêm yết cổ phiếu. Ngày 24/01/2014, BIDV đã thực hiện niêm yết thành công toàn bộ 2.811.202.644 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trong năm 2014. Với mức giá chào sàn 18,700 đồng/cp, quy mô vốn hóa thị trường của cổ phiếu BID đạt 52,6 nghìn tỷ, trở thành cổ phiếu lớn thứ 6 trong chỉ số VnIndex.

Đây cũng là năm thứ 18 liên tiếp BIDV thực hiện kiểm toán quốc tế, là năm thứ 8 được tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s và năm thứ 4 được tổ chức định hạng quốc tế Standard & Poor’s định hạng. Các kết quả cho thấy hoạt động của BIDV công khai, minh bạch, an toàn và hướng theo thông lệ, các chỉ số tín nhiệm tiếp tục được duy trì.

Là một định chế tài chính hàng đầu, BIDV đã chủ động thực thi có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, NHNN, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng trọng điểm , xúc tiến đầu tư… đã góp phần làm ấm lại thị trường sản xuất kinh doanh và tạo không khí sôi động của hoạt động đầu tư trong nước.

Trong hợp tác quốc tế, BIDV tiếp tục gia tăng quan hệ hợp tác đầu tư, đa dạng hoạt động kinh doanh như hợp tác với Tập đoàn bảo hiểm Metlife (Mỹ); Thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng lớn của Nhật Bản, hợp tác với câu lạc bộ MU của Anh quốc…Các hoạt động đầu tư nước ngoài thực hiện có hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt dẫn dắt các doanh nghiệp Việt nam đầu tư vào các thị trường có hiện diện của BIDV.

BIDV cũng đã thực hiện căn bản tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng như hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực tài chính, phát triển ngân hàng bán lẻ, quản trị rủi ro; phát triển nguồn nhân lực chú trọng chất lượng để phát huy cao nhất nguồn năng lực nội sinh trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, giáo dục, vì người nghèo, trợ giúp phòng chống thiên tai, bão lũ... góp phần tích cực vào việc xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu vì cộng đồng của BIDV.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu thực tiễn và dự báo vĩ mô của BIDV đã góp thêm một góc nhìn tin cậy cho thị trường trên cả 3 lĩnh vực: nghiên cứu kinh tế vĩ mô, nghiên cứu thị trường tài chính tiền tệ và nghiên cứu kinh tế ngành.

Có thể khẳng định, kết thúc năm 2013, BIDV đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện theo yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và vận hành một ngân hàng thương mại lớn; góp phần củng cố niềm tin và tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020.

Đối với BIDV, năm 2014 cũng là năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành nhiệm vụ của cả giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu chiến lược đã được xác định là: Xây dựng BIDV trở thành ngân hàng hiện đại kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong các ngân hàng thương mại tại Việt nam. Các mục tiêu trọng tâm bao gồm:

Một là, sau khi chính thức niêm yết cổ phiếu, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu BIDV, tiếp tục lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo đúng lộ trình cổ phần hóa.

Hai là, BIDV tiếp tục hoàn thiện thể chế hoạt động của Ngân hàng TMCP BIDV, nâng cao năng lực quản trị chiến lược; Quản lý tín dụng; Tăng cường quản lý rủi ro tác nghiệp theo định hướng Basel II, đảm bảo sự vận hành của hệ thống theo đúng quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn môi trường hoạt động tại Việt Nam.

Ba là, triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 nhằm nâng cao hiệu quả và duy trì chất lượng, chủ động kiểm soát rủi ro và tăng trưởng bền vững; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, tạo nền tảng vững chắc thực hiện kế hoạch chiến lược 2011-2015, tầm nhìn đến 2020.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, chú trọng xây dựng cơ chế động lực đảm bảo có tính cạnh tranh cao.

Năm là, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế, củng cố nâng cao hiệu quả các hiện diện thương mại, gia tăng vai trò và uy tín của BIDV trên thị trường quốc tế, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các thị trường ngoài nước, góp phần củng cố thêm quan hệ kinh tế, chính trị giữa Việt Nam và các nước.

Năm 2014 được dự báo với nhiều cơ hội và thách thức, song được tạo đà bởi những thành quả đạt được trong 365 ngày của năm 2013 và bề dày truyền thống của một Ngân hàng thương mại lâu đời nhất Việt Nam, BIDV tin tưởng sẽ tiếp tục bứt phá thành công không phụ sự tín nhiệm của đối tác, bạn hàng, khách hàng, cổ đông trong và ngoài nước.