Giải thưởng
Giải thưởng
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất (2013 -2016)
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ trong nước tốt nhất (2007-2009; 2013)
Giải thưởng
 • Giải thưởng ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam (2015,2016,2017)
Giải thưởng
 • Ngân hàng của năm (2012, 2013, 2014, 2015)
Giải thưởng
 • Dẫn đầu Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (Vietnam ICT Index) 2007 - 2013
Giải thưởng
 • Ngân hàng có chất lượng thanh toán qua SWIFT tốt nhất do HSBC, Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase và Standard Chartered Bank trao tặng (Thường niên)
Giải thưởng
 • Top 10 CIO (Lãnh đạo CNTT tiêu biểu) khu vực Đông Dương (2009) và Đông Nam Á (2010, 2013)
Giải thưởng
 • Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000
Giải thưởng
 • Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2012
Giải thưởng
 • Top 100 ngân hàng của Châu Á (2007, 2008)
Giải thưởng
 • Thương hiệu mạnh quốc gia 2010 - 2013