Công văn của NHNN xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ | 17/10/2013

Default Image

Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ 2013, BIDV đã thực hiện đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo mức vốn mới theo Quyết định 1858/QĐ-NHNN ngày 28/8/2013. Ngày 16/10/2013, BIDV đã nhận được Công văn số 7571/NHNN-TTGSNH ngày 15/10/2013 v/v đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV. Chi tiết như đính kèm:

Cong_van_NHNN_vv_dang_ky_sua_doi_Dieu_le

TIN MỚI NHẤT