Công bố thông tin về việc Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 | 12/11/2018

Default Image

           Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 400.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng.
           Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 67/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/11/2018, BIDV xin thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2018, nội dung cụ thể như sau:


- Công văn công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng năm 2018;
- Thông báo phát hành trái phiếu BIDV ra công chúng năm 2018;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 716/NQ-BIDV ngày 11/10/2018 của HĐQT BIDV thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018; 
- Nghị quyết 741/NQ-BIDV ngày 22/10/2018 của HĐQT BIDV thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu BIDV ra công chúng năm 2018;
- Điều lệ BIDV;
Báo cáo tài chính kiểm toán VAS hợp nhất VAS 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán VAS riêng lẻ VAS 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán VAS hợp nhất VAS 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán VAS riêng lẻ VAS 2017
Báo cáo tài chính VAS hợp nhất Quý 3/2018
Báo cáo tài chính VAS riêng lẻ Quý 3/2018
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành; 
Quyết định 908/QĐ-NHNN ngày 08/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
TIN MỚI NHẤT