Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2018 | 30/10/2018

Default Image

Triển khai Nghị quyết số 630/NQ-BIDV ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị BIDV v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị BIDV kính gửi quý cổ đông các tài liệu liên quan như đính kèm


Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Tờ trình Phương án chào bán cổ phần

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ

- Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông

 

TIN MỚI NHẤT