UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC của BID | 19/07/2016

Default Image

Ngày 19/07/2016, BIDV nhận được Công văn số 4702/UBCK-GSĐC của UBCKNN v/v gia hạn thời gian công bố BCTC của BID. Theo đó UBCKNN chấp thuận cho BIDV được giai hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của Công ty lập trong năm tài chính 2016. Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT