Quyết định sửa đổi một số điều của Điều lệ | 05/12/2015

Default Image

- Ngày 04/12/2015, BIDV ban hành Quyết định số 3963/QĐ-BIDV về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, BIDV quyết định sửa đổi một số điều của Điều lệ về tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015.


- Vui lòng xem file đính kèm

TIN MỚI NHẤT