Công bố thông tin
Thời gian Sự kiện Địa điểm
2018
08/10
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2018

-

2018
21/04
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV, 773 Hồng Hà, Hà Nội

2017
25/08
Ngày thực hiện chi trả cổ tức

-

2017
10/08
Ngày đăng ký cuối cùng

-

2017
22/04
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV, 773 Hồng Hà, Hà Nội

2016
21/11
Ngày thực hiện chi trả cổ tức

-

2016
04/11
Ngày đăng ký cuối cùng

-

2016
24/04
Đại hội đồng cổ đông 2016

Hội trường lớn (Tầng 2) Khách sạn Melia 44 B Lý Thường Kiệt Hà nội

2015
16/11
Niêm yết bổ sung CP hoán đổi sáp nhập và phát hành thêm

-

2015
18/08
Chốt DSCĐ thực hiện quyền mua cổ phiếu 2015

-

2015
22/05
Ngày thực hiện chi trả cổ tức 2014

-

2015
12/05
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014

-

2015
17/04
Đại hội đồng cổ đông 2015

Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh

2015
18/03
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015

-

2014
28/08
Ngày thực hiện chi trả cổ tức 2013

-